شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

wanted007

wanted007
92/2/28
مگه قراره کيفو خانومه بگيره.... حرفا ميزنيا... آقاهه ميگيره کيفه رو
wanted007
=) چي شد؟؟؟؟يه بار ديگه قشنگ بگو من نفهميدم!!!!!!!!!!
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top